واژه‌نامه‌ها

واژه‌نامه و اصطلاحات

انگلیسیفارسی
a posteriori probabilityاحتمال پسین
a priori distributionتوزیع پیشین
a priori estimateبرآورد پیشین
a priori probabilityاحتمال پیشین
a-marginalاِ (a)-حاشیه‌ای
Aalen's additive risk modelمدل مخاطره جمعی آلن
abacاَباک
abacusچرتکه، چتکه
Abel's formulaفرمول آبل
abnormal curveخم نانرمال
absolute asymptotic efficiencyکارآیی مجانبی مطلق
absolute convergenceهمگرایی مطلق
absolute deviationانحراف مطلق
absolute errorخطای مطلق
absolute frequencyفراوانی مطلق
صفحه 1 از 337ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
loading...
loading...

واژه نامه آمار رسمی

واژه انگلیسیمعادل فارسی
absence from workغیبت از کار
absolute deviationانحراف مطلق
absolute errorخطای مطلق
accelerated bias-correctedاریبی تصحیح شتابیده‌
accelerated corrected-biasاریبی تصحیح شتابیده
accelerated EM methodsروش‌های EMای شتابیده
acceptance errorخطای پذیرش
acceptance numberعدد پذیرش
acceptance process levelسطح پذیرش فرایند
acceptance rateمیزان پذیرش-نرخ پذیرش
acceptance regionناحیه پذیرش
acceptance samplingنمونه‌گیری پذیرشی
accessibilityدسترس‌پذیری
accumulative errorخطای تجمعی
accuracyدرستی
صفحه 1 از 193ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   

اصطلاحات آماری

انگلیسیفارسی
a posteriori probabilityاحتمال پسین
a priori distributionتوزیع پیشین
a priori estimateبرآورد پیشین
a priori probabilityاحتمال پیشین
a-marginalاِ (a)-حاشیه‌ای
Aalen's additive risk modelمدل مخاطره جمعی آلن
abacاَباک
abacusچرتکه، چتکه
Abel's formulaفرمول آبل
abnormal curveخم نانرمال
absolute asymptotic efficiencyکارآیی مجانبی مطلق
absolute convergenceهمگرایی مطلق
absolute deviationانحراف مطلق
absolute errorخطای مطلق
absolute frequencyفراوانی مطلق
صفحه 1 از 337ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
طراحی سایت