|     |     |   English   |   دوشنبه 5 تير 1396
 
کتاب‌ها

 

   

 آمار محاسباتی

 

 دانشنامه‌ی جمعیت‌شناسی  

  آمارهای ثبتی‌مبنا (روش‌های آماری برای داده‌های آماری)

 

   
استفاده از SAS در مدیریت داده‌ها، تحلیل آماری و گرافیک‌ها    گزیده نماگرهای جمعیتی شهرهای کشور    روش‌های براورد کوچک‌ناحیه‌ای

 

   
روش‌شناسی آمارگیری    آشنایی با تحلیل سری‌های زمانی به‌کمک نرم‌افزار S-Plus   تحلیل چندمتغیره‌ی گسسته در مطالعات مقطعی و طولی 

 

   
روش‌شناسی نمونه‌گیری و کاربردهای آن    واژه‌ها و اصطلاحات آماری (ویرایش سوم)    نظریه و روشهای نمونه‌گیری

 

   
واژه‌ها و اصطلاحات آماری (ویرایش دوم)    نمونه‌گیری: روش‌ها و کاربردها   فرهنگ دانشنامگی آمار - جلد یکم