|     |     |   English   |   دوشنبه 5 تير 1396
 
واژه‌نامه‌ی جمعیت‌شناسی
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
لغت شرح واژه
 Ravenstein’s ‘laws’ Of Migration   ’قوانین‘ مهاجرت راونشتاین 
 Significant test   آزمون معنی‌داری  
 Biostatistics   آمار زیستی ، زیست آمار 
 Biostatistics Of Reproduction   آمار زیستی تجدید نسل، زیست آمار تجدید نسل 
 Pilot Survey   آمارگیری آزمایشی، پیمایش آزمایشی 
 Prospective Survey   آمارگیری آینده‌نگر 
 PGE survey   آمارگیری براورد رشد جمعیت 
 Follow-up survey   آمارگیری تعاقبی 
 Multi-round Survey   آمارگیری چند نوبتی، پیمایش چند نوبتی 
 Retrospective surveys   آمارگیری گذشته‌نگر  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11